Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku,  poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Art. 13 RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest VISHWAKARMA INTERIORS SP. Z O.O., z siedzibą w: 80-266 Gdańsk al. Grunwaldzka 211, NIP 584-279-15-59, REGON 385576807, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000829649, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Tel. 508 588 205, email: mangi.suthar@indigodecor.pl

Cel przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

Państwa dane kontaktowe są przetwarzane na potrzeby kontaktu w celach informacyjnych związanych z działalnością firmy, w związku z realizacją współpracy handlowej (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przesyłaniem informacji o charakterze handlowym i marketingowym (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podmiotom trzecim udostępniamy Państwa dane za zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu:

-prawo dostępu do swoich danych (w oparciu o art. 15 RODO);

-prawo do sprostowania swoich danych (w oparciu o art. 16 RODO);

-prawo do usunięcia danych przez administratora (w oparciu o art. 17 RODO);

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych (w oparciu o art. 18 RODO);

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w oparciu o art. 21 RODO);

-prawo do przenoszenia danych (w oparciu o art. 20 RODO);

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w oparciu o art. 77 RODO);

-prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa  zgody przed jej wycofaniem (w oparciu o art. 7 pkt. 3 RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane tylko przez okres, który będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
  • zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
  • zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Odbiorcy danych:

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

  1. a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
  2. b) przewoźnikom wykonującym wysyłki i dostawy zamówień
  3. c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
  4. d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

DO GÓRY